Disclaimer voor www.mondzorgweb.nl
Mondzorgweb (Kamer van Koophandel: 61293695), hierna te noemen Mondzorgweb, verleent u hierbij toegang tot www.mondzorgweb.nl (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Mondzorgweb behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Mondzorgweb spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden producten en/of diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze producten en/of diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Mondzorgweb.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Mondzorgweb nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze producten, diensten en/of overige informatie liggen bij Mondzorgweb en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze producten, diensten en/of overige informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Mondzorgweb, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke producten en/of diensten anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.